Công đoàn VATM tiếp đoàn đại biểu Công đoàn Bộ Công chính và Vận tải nước CHDCND Lào