Công đoàn VATM tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018