Công đoàn VATM triển khai nhiệm vụ cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19