Công ty Quản lý bay miền Nam: Hội diễn văn nghệ chào mừng 30 năm ngày thành lập Tổng công ty