Công ty Quản lý bay miền Nam: Khai mạc Hội thao khu vực phía Nam năm 2016.