Công ty Quản lý bay miền Nam khai mạc Hội thao năm 2017