Công ty Quản lý bay miền Trung: Đến với người nghèo Quảng Ngãi và Quảng Nam