Công ty Quản lý bay miền Trung giao lưu thể thao, văn nghệ với các đơn vị đứng chân tại Đà Nẵng