Công ty Quản lý bay miền Trung: Tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn