Công ty TNHH Kỹ thuật QLB tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2017