Công ty TNHH Kỹ thuật quản lý bay tổ chức Ngày hội Gia đình ATTECH năm 2018