Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay tổ chức thành công Ngày hội gia đình ATTECH năm 2019