Cuộc thi Bảng ảnh Công đoàn Cơ sở VATM chào mừng Đại hội Công đoàn VATM nhiệm kỳ 2018- 2023