Đại hội Công đoàn cơ sở Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay nhiệm kỳ 2023-2028