Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh