Đoàn cán bộ Công đoàn Tổng công ty thăm Khu di tích lịch sử K9