Đoàn cán bộ Công đoàn Tổng công ty thăm viếng khu tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh