Đoàn giám sát Công đoàn GTVT Việt Nam làm việc với Công đoàn VATM