Đoàn thể thao Công ty Quản lý bay miền Nam báo công Hội thao Tổng công ty lần thứ XII