Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty kỳ họp thứ 13 (khóa I)