Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty phiên họp lần thứ 14