Hội nghị BCH Công đoàn Tổng công ty kỳ họp thứ 8 (khóa I)