Hội nghị BCH Công đoàn Tổng công ty kỳ họp thứ X (khóa I)