Hội nghị BCH Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam khóa II, kỳ họp thứ II