Hội nghị khảo sát thi đua của các Công đoàn ngành Trung ương tại Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.