Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2023 - 2028