Hội nghị sơ kết Văn bản Thỏa thuận phối hợp hoạt động Công đoàn và Đoàn Thanh niên