Hội nghị tập huấn công tác kiểm tra và thi đua khen thưởng công đoàn năm 2019