Hội nghị Thường vụ Công đoàn Tổng công ty triển khai công tác Quí I/2017