Hội thao Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam lần thứ VIII - 2015 thành công tốt đẹp.