Hưởng ứng ngày "Xe đạp thế giới 3/6" tại Công ty Quản lý bay miền Trung