Khai mạc Hội diễn nghệ thuật quần chúng Ngành Giao thông vận tải khu vực phía Bắc năm 2015