Khai mạc Hội thao Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam lần thứ IX năm 2017