Khối cơ quan TCT tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2014