Khối Cơ quan Tổng công ty: Tổ chức Hội nghị đối thoại nơi làm việc