Trung tâm Quản lý luồng không lưu tổ chức Chương trình liên hoan văn nghệ kỷ niệm 108 năm Quốc tế phụ nữ 8/3