Khối Cơ quan: Tuyên truyền phổ biến Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động năm 2016