Nhiệm vụ, quyền hạn và nguyên tắc hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân