Quyên góp ủng hộ quần áo ấm cho đồng bào nghèo các tỉnh miền núi bị ảnh hưởng thiên tai năm 2017