TCTQLB VN: Lãnh đạo và CB-CNV Tri ân các Y, Bác sỹ nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam