Thăm, chúc tết các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt Tổng công ty các thời kỳ