Thư cảm ơn của Trung tâm Nuôi dưỡng và phục hồi chức năng người có công Thái Bình