Tổ chức ký kết quy chế phối hợp hoạt động giữa Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn Công ty Quản lý bay miền Bắc