Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Kỹ thuật quản lý bay nhiệm kỳ 2017-2022