Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam bàn giao nhà tình nghĩa tại Đồng Tháp