Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ Đơn vị xuất sắc cho Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam