Trao nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên Võ Đông Sơn