Trung tâm ARO/AIS Tân Sơn Nhất tổ chức thăm cơ sở khuyết tật