Trung tâm Đào tạo Huấn luyện Nghiệp vụ Quản lý bay tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022