Trung tâm HĐ-ĐHB với các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ năm 2014